Corteva "15 ÉV - 15 NYEREMÉNY" Nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Something went wrong. Please try again later...
CortevaNapraforgoNyeremenyjatek1440560

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
15 év - 15 nyeremény
Corteva Agriscience™ nyereményjáték

1.       A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója
A „15 év - 15 nyeremény” (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Corteva Agriscience, lebonyolítója a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. a Corteva cégcsoport tagja (székhely: 2040 Budaörs, Neumann János u 1.; cégjegyzékszám: 13-09-095981; adószám: 13110697-2-44) (továbbiakban: „Szervező”).

2.       A Nyereményjátékban részt vehetnek:  
A nyereményjátékban részt vehet minden, a 3. pontban meghatározott körbe nem eső, 18. életévét betöltött Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy, őstermelő, valamint egyéb gazdálkodó szervezet (jogi személy, jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet) amely magyarországi székhellyel rendelkezik és megfelel a 6. pontban leírt feltételeknek (továbbiakban: Játékos)

3.       A nyereményjátékban nem vehetnek részt:
A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, mindezen személyeknek közeli hozzátartozói, valamint mindezen személyek és közeli hozzátartozói érdekeltségében lévő vállalkozás, gazdasági társulás.
Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek közeli hozzátartozói.

4.       A Nyereményjáték Időtartama
A nyereményjáték 2022.10.15-től 2023.04.30-ig tart.

5.       A Nyereményjátékban résztvevő termékek

  • P64LP170 Pioneer® napraforgó vetőmag
  • P64LP180 Pioneer® napraforgó vetőmag

6.       A nyereményjátékban való részvétel feltételei
A részvételhez kérjük keresse területileg illetékes Corteva szaktanácsadóját, jelezze részvételi szándékát és a Corteva Technológiai Bónusz Programban, 2023. március 31-ig erősítse meg vásárlási szándékát, majd 2022.10.15. és 2023.04.30. között vásároljon legalább 4 zsák P64LP170, vagy P64LP180 napraforgó vetőmagot bármely magyarországi kereskedőtől, amellyel részt vehet a sorsoláson! Minden további 4 zsák vásárlásával nő a nyerési esélye!

A vásárlás tényét számlával szükséges igazolni, a nyereményjátékban kizárólag a 4. pontban meghatározott időszakon belül kiállított számlákkal lehet részt venni. A számlamásolatok benyújtási határideje 2023.05.31. A vásárlást igazoló számlamásolatokkal kérjük keresse a területileg illetékes Corteva szaktanácsadóját.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a 11. pontban meghatározott Adatvédelmi irányelvekben leírtak szerinti kezeléséhez.

A nyereményjátékon történő részvétellel a Játékos felhatalmazza a Szervezőt, hogy az adatait kezelje, tárolja, és a Játékos kérésére törölje azokat.

Szervező kizárja a felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásból, valamint a postai úton elküldött értesülések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.       Nyeremények
A nyereményjáték végén az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:

  • 5 darab GARDENA SILENO LIFE 1250 robotfűnyíró
  • 5 darab K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME magasnyomású mosó
  • 5 darab HUSQVARNA 135R fűkasza

 A Szervező fenntartja a jogot az azonos kategóriájú nyereménytárgy sorsolására.

8.       Sorsolás
Sorsolás időpontja és helye:
2023.06.23. a 1112. Budapest, Boldizsár utca 4. szám alatt.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a sorsolás időpontját egyoldalúan megváltoztassa.

A nyereményjáték összesen 15 (tizenöt) darab nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsolás nem nyilvános. Nyereményenként 1 nyertest sorsolunk ki.

A sorsolás során egy résztvevő csak egy alkalommal nyerhet.

A Nyertesekkel egy időben 15 (tizenöt) darab Tartaléknyertes is kisorsolásra kerül a fent meghatározottak szerint (a továbbiakban: Tartaléknyertes). A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kisorsolt Tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt valamely feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül, vagy ha Nyereményét határidőben nem veszi át, illetve arról írásban lemond.

Nyeremény átvétele

A Szervező elsősorban e-mail útján, másodsorban telefonon értesíti a nyertest.

Amennyiben a nyertes az elküldött e-mailre vagy telefonhívásra 14 napon belül nem reagál, vagy az értesítés napjától számított további 14 napon belül, illetve a második sikertelen értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át a nyereményt, a nyeremény átvételéről a Szervező a tartaléknyertest értesíti e-mail és/vagy telefon útján.

A nyertes a nyereménytárgyat átveheti személyesen, vagy kérésére azt a Szervező– a kézbesítést igazoló módon – postai úton kézbesíti számára.

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre nem váltható.

9.       Adófizetési kötelezettség és költségek
A Szervező felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a nyertes, gazdálkodó szervezet, akkor az ajándék átadására térítésmentes eszközátruházás keretében kerül sor, amelyet számviteli bizonylat kísér, számla kiállítása nélkül. A magánszemélynek adott nyereményekkel kapcsolatos esetleges adó, járulék és illetékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertes közreműködni köteles az adózási és illetékfizetési kötelezettségek teljesítése során.

10.   Adatvédelmi Irányelvek
A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.
A Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

11.   Jogfenntartás
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.
Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztalnak a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető Játékost kizárják a Nyereményjátékból.

12.   Vegyes rendelkezések
Szervezők nem fogadnak el elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott számlát.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervezők a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Budaörs, 2022.10.15.
Corteva Agriscience